پرش لینک ها

شاخص های کلیدی ارزیابی و مدیریت عملکرد سازمان

استاد راهنما:

دکتر سید امیرحسین میرقادری

محقق:

امیرحسین فرزانفر و امیر طالبی

تعداد اسلاید:

18

فرمت فایل:

PDF

مقدمه

شــاخص کلیــدی عملکــرد یــا KPI (Key Performance Indicator) کمیــت قابــل سنجشــی اســت کــه کارآمــدی شــرکت در رســیدن بــه اهــداف کلیــدی کســب وکارش را نشــان می دهــد. بــرای درک بهتــر شــاخص کلیــدی عملکــرد بهتــر اســت کــه بــه تعاریــف مشــابه دیگــر یکــه از ســوی منابــع مختلــف ارائــه شــده نیــز نگاهــی داشــته باشــیم:

تعریــف واژه نامــه آکســفورد از شــاخص کلیــدی عملکــرد: یــک مقیاس قابل ســنجش کــه بــرای ارزیابــی موفقیــت یــک ســازمان، کارکنــان و غیــره در تحقــق اهــداف تعییــن شــده بــرای عملکرد بــه کار مــی رود؛
تعریــف اینوِســتوپدیا: مجموعــه ای از معیارهــای قابــل سنجشــی کــه یــک شــرکت بــرای ســنجش عملکــرد خــود در طــول زمــان بــه کار می بــرد؛

تعریــف واژه نامــه مَک  میــان: روشــی بــرای ســنجش کارآمــدی یــک ســازمان و پیشــرفت آن در راســتای تحقــق اهدافــی کــه دارد.

فهرست:

  • . شاخص کلیدی عملکرد چیست؟
  • شاخصهای کلیدی عملکرد چه انواعی دارند؟
  • داشبورد KPI چیست؟
  • چگونه می توان تأثیرگذاری و کارآمدی شاخص کلیدی عملکرد را افزایش داد؟
  • چگونه یک شاخص کلیدی عملکرد تعریف کنیم؟
  • شاخص کلیدی عملکردSMART
  • استفاده از KPI چه مزایایی را دربردارد؟

پیام بگذارید