پرش لینک ها

مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)

مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار (BPM) 

مهندسی مجدد به معنای بازاندیشی بنیادین و طراحی مجدد ریشه‌ای فرایندها و منظور دستیابی به بهبود چشمگیر در معیارهای مهم عملکرد در هزینه ، کیفیت ، سرعت و خدمت است. در واقع مهندسی مجدد روندی است که در آن وظیفه‌های فعلی سازمان جای خود را با فرایندهای اصلی کسب‌وکار را عوض می‌کنند و بنابراین سازمان از حالت وظیفه گرایی به سمت فرایند محوری حرکت می‌کند.

درنتیجه این امر سرعت بخشیدن به روند کسب‌وکار و کاهش هزینه‌ها و درنتیجه رقابتی شدن سازمان اتفاق می‌افتد. اصول اجرای مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار بر اساس سازماندهی کارکنان بر مبنای فرایندهای جایگزین ، انجام تمام وظایف توسط کارکنان است. در هر فرایند یک صاحب فرآیند ایجاد می‌شود که وظیفه آن نظارت بر اجرای بهینه است و کارکنان با وظایف مکمل حتی با مهارت‌های متفاوت باید کارها را به یک ناظر مشترک تحویل بدهند.

در موفقیت یا شکست هر پروژه مهندسی عواملی متعددی از جمله تعهد مدیریت و حمایت ، مدیریت تغییر ، چشم‌انداز و جهت‌گیری استراتژیک همراه با درک اصول و مفاهیم مهندسی مجدد در کنار مدیریت پروژه و ترکیب تیم مهندسی با استفاده از متدولوژی مدون ، مؤثر هستند. در واقع می‌توان گفت اساس مهندسی مجدد به بررسی‌های مرحله‌ای و حذف مقررات کهنه و تصورات بنیادینی استوار است که هر کدام زمینه‌ساز عملکرد کسب‌وکار کنونی سازمان هستند.

بنابراین در فایل “مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار “، هر کدام از این عوامل مؤثر در موفقیت پروژه‌های مهندسی مجدد همراه با عناصر کلیدی که در تعریف آن وجود دارد، توضیح داده خواهند شد. به دنبال آن نیاز است تا تغییرات ناشی از پیاده‌سازی مهندسی در کنار ویژگی‌ها با مزایای آن آموزش داده شود؛ بنابراین هر کدام از آنها توسط گام‌هایی که نیاز است در متن پیش رو قرار داده شده است.

پیام بگذارید