پرش لینک ها

فرم نظرسنجی

  میزان تسلط و دانش دکتر میرقادری در چارچوب مفاهیم و مطالب درس مربوطه
  نحوه بیان و کیفیت تدریس دکتر میرقادری در طول ترم تحصیلی
  میزان پاسخگویی دکتر میرقادری به سوالات و رفع ابهامات دانشجویان
  میزان احترام و نحوه برخورد و تعامل دکتر میرقادری با دانشجویان
  میزان پشتیبانی و حمایت از دانشجویان و دغدغه مندی آموزشی و تربیتی
  ارزیابی نهایی شما از دکتر میرقادری در تدریس درس مربوطه