پرش لینک ها

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

 بیشترین تولید ثروت در کشورهای توسعه‌یافته توسط منابع انسانی آن‌ها صورت می‌گیرد، به عنوان مثال در ژاپن ۸۰ درصد تولید ثروت از جانب منابع انسانی است و این در حالی است که در کشورهای درحال توسعه تنها ۳۶ درصد تمرکز بر منابع انسانی معطوف است. مدیریت منابع انسانی را می‌توان شناسایی، انتخاب، استخدام و تربیت و پرورش نیروی انسانی برای رسیدن به اهداف سازمان تعریف کرد. پیدایش مدیریت منابع انسانی از اوایل قرن نوزدهم و با توجه به نیازهای انسان شروع شد و تا به امروز تداوم یافته است.

تاریخچه‌ای که در مدیریت منابع انسانی وجود دارد، نشان می‌دهد این مفهوم از دوران پیش از انقلاب صنعتی وجود داشته است؛ بنابراین می‌توان گفت که مدیریت منابع انسانی دارای شرح وظایف ارزشمندی است که هرکدام نیازمند توضیح و تفسیر منحصربه‌فرد خواهد بود.

به این منظور در فایل “مدیریت منابع انسانی ” ابتدا وظایف مدیریت منابع انسانی و سپس نقش آن در سازمان‌ها و شرکت‌ها بیان شده است. پس از آن اهداف مدیریت منابع انسانی که به ترتیب انگیزه ، تأمین و حفظ کارکنان مطلوب ، جذب، کیفیت زندگی کاری ، بهره‌وری و قانون پذیر بودن در جهت رسیدن به افزایش کارایی و تعادل در دوران خدمات است به صورت ویژه شرح داده شده است.

پیام بگذارید