پرش لینک ها

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

درصد رضایت کارفرما از جلسات مشاوره

0%
کم زیاد
تعداد جلسات مشاوره و آموزش برگزاری شده
+
0
جلسه
درصد پیشرفت پروژه / دوره آموزشی
0%

درصد تأثیر دوره‌های آموزشی برگزار شده

0%
کم زیاد

شرح خدمات مشاوره سازمانی

شرح سرفصل‌های آموزش و توانمندسازی سازمانی

دوره آموزشی تیم سازی و کوفاندر
دوره آموزشی ارزیابی و مدیریت عملکرد تیم

عنوان پروژه‌های اجرایی شده

طراحی دوره آموزشی تخصصی تیم سازی