پرش لینک ها

مجتمع صنعتی سپاهان باتری

درصد رضایت کارفرما از جلسات مشاوره

0%
کم زیاد
تعداد جلسات مشاوره و آموزش برگزاری شده
+
0
جلسه
درصد پیشرفت پروژه / دوره آموزشی
0%

درصد تأثیر دوره‌های آموزشی برگزار شده

0%
کم زیاد

شرح خدمات مشاوره سازمانی

- بومی سازی مدل مدیریت تغییرات و تحول سازمانی
- بومی سازی مدل ارزیابی و سنجش بلوغ فرآیند های سازمان

شرح سرفصل‌های آموزش و توانمندسازی سازمانی

- دوره آموزشی مدل های بلوغ سازمانی و مهندسی مجدد فرآیند های کسب و کار
- دوره آموزشی شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد در سازمان

عنوان پروژه‌های اجرایی شده

- مدیر پروژه ارزیابی و سنجش بلوغ فرآیند های سازمان