پرش لینک ها

شرکت پارسیان رزین آمود اسپادانا

درصد رضایت کارفرما از جلسات مشاوره

0%
کم زیاد
تعداد جلسات مشاوره و آموزش برگزاری شده
+
0
جلسه
درصد پیشرفت پروژه / دوره آموزشی
0%

درصد تأثیر دوره‌های آموزشی برگزار شده

0%
کم زیاد

شرح خدمات مشاوره سازمانی

مشاوره طراحی ساختار سازمانی و تیم سازی فروش

شرح سرفصل‌های آموزش و توانمندسازی سازمانی

برگزاری دوره های آموزشی سیستمی سازی و CRM
دوره آموزشی تحلیل فرآیند بازاریابی استراتژیک

عنوان پروژه‌های اجرایی شده

مشاوره سیستمی سازی فرآیند توسعه و فروش