پرش لینک ها

آژانس ارتباط خلاق هماوند

درصد رضایت کارفرما از جلسات مشاوره

0%
کم زیاد
تعداد جلسات مشاوره و آموزش برگزاری شده
+
0
جلسه
درصد پیشرفت پروژه / دوره آموزشی
0%

درصد تأثیر دوره‌های آموزشی برگزار شده

0%
کم زیاد

شرح خدمات مشاوره سازمانی

جلسات مشاوره بازرگانی
جلسات آموزشی

شرح سرفصل‌های آموزش و توانمندسازی سازمانی

جلسات مشاوره بازرگانی
جلسات آموزشی

عنوان پروژه‌های اجرایی شده

جلسات مشاوره بازرگانی
جلسات آموزشی