پرش لینک ها

دوره جامع سیستم سازی

MBA کارخانه

نحوه برگزاری دوره مجازی مدت زمان دوره ۶۱ ساعت گواهینامه پایان دوره ملی صفحات 160 صفحه تصویری 523 دقیقه دوره MBA

هوش تجاری

مدرس دوره دکتر سید امیرحسین میرقادری نحوه برگزاری دوره حضوری مدت زمان دوره ۱۰۰ ساعت گواهینامه پایان دوره وزارت علوم

مدیریت کارآفرینی

مدرس دوره دکتر سید امیرحسین میرقادری نحوه برگزاری دوره حضوری مدت زمان دوره 150 ساعت گواهینامه پایان دوره وزارت علوم